Föreståndare B-f vara i mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Kursinnehåll

  • Brandteori och brandförlopp
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
  • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Tillsånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
  • Tillsyn och kontrollrutiner
  • Ansvarsfrågor vid heta arbeten
  • Brandsläckningsutrustning
  • Beredskap vi olyckor
I kurspriset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Målgrupp

Du som ska bli eller redan är föreståndare för hantering av brandfarliga varor av mindre omfattning.

Kursmål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren erhållit kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. 

Kommande kurstillfällen

Växjö

Nothemmet
2020-10-07
3 platser kvar